keep

keep
{ki:p}
I. 1. държа
2. държа. задържам
to KEEP someone waiting карам някого да чака
don't let me KEEP you не искам да ви задържам/бавя
3. държа, пазя, поддържам, задържам, запазвам, съхранявам
to KEEP something quiet/secret пазя нещо в тайна
to KEEP a secret пазя тайна
to KEEP oneself warm стоя на топло, обличам се топло
badly kept road лошо поддържан път
to KEEP someone busy намирам някому работа, не оставям някого без работа
to KEEP one's eyes fixed on не отделям/откъсвам очи/поглед от
to KEEP something (back) from someone не казвам нещо на/пазя нещо в тайна от някого
to KEEP (to) one's bed/one's room/the house пазя леглото/стаята, не излизам
4. поддържам, издържам, храня, изхранвам
to KEEP oneself сам се издържам
kept woman любовница, държанка, метреса
5. държа, имам (магазин, слуги, наематели, кола, животни и пр.), гледам, отглеждам (животни), ръководя (училище и пр.)
6. продавам (стоки)
we don't KEEP it не продаваме такова нещо
7. пазя, грижа се за, закрилям, защищавам
God KEEP you! бог да те пази
8. спазвам, съблюдавам (закон, договор и пр.), оставам верен/устоявам на (обещание и пр.)
9. празнувам, пазя, тача (празник)
10. съм, поддържам се, оставам, продължавам да бъда (в известно състояние)
how are you KEEPing? как сте? to KEEP well/in good health добре/здрав съм
the weather KEEPs fine времето продължава да бъде/се задържа хубаво
to KEEP quiet/silent/still мълча
to KEEP awake стоя буден, не заспивам
to KEEP someone awake държа някого буден, не оставям някого да заспи
11. водя (дневник, сметки)
to KEEP note of something вземам си бележка за нещо
12. запазвам се, не се развалям, трая
butter won't KEEP in this weather маслото се разваля/не трае в такова време
13. стоя (си), не излизам
to KEEP indoors/at home не излизам, стоя си в къщи
14. разг. ост. живея, квартирувам
15. продължавам/не преставам (да) (с ger)
to KEEP working продължавам/не преставам да работя
don't KEEP asking questions стига си питал, престани да задаваш въпроси
the thought kept recurring тази мисъл постоянно му/ и пр. се натрапваше, тази мисъл не го/я и пр. напущаше
16. продължавам, карам (в дадена посока)
that news will KEEP тази новина може да се съобщи и по-късно
keep after продължавам дагоня/преследвам, следя зорко, не оставям на мира
keep ahead (of) запазвам преднината си (пред)
to KEEP one step ahead of запазвам малка преднина пред
keep at не прекъсвам (работа), не оставям (някого) да напусне/прекъсне
to KEEP someone at work не оставям някого без работа
we were kept at it all day цял ден не ни оставиха да си отдъхнем, постоянно безпокоя, не оставям на мира, врънкам
keep away отстранявам, гоня, пъдя, държа настрана
крия (from), задържам, попречвам (на някого) да дойде
стоя настрана (from), не се доближавам, не идвам
keep back задържам, спирам (армия и пр.), въздържам, удържам (сълзи и пр.), забавям (реколта и пр.), задържам, удържам (сума), стоя назад/настрана, скривам, прикривам
keep down държа в подчинение, потискам (народ и пр.), спирам (въстание), въздържам, удържам (въздишка, чувство и пр.), не позволявам да се увеличават/растат/размножават (цени, паразити и пр.), не вдигам (глава), не повишавам (глас)
to KEEP one's eyes down гледам надолу, не вдигам очи, задържам (храна, лекарство), стоя наведен
keep from въздържам (се) да не (с ger)
възспирам, не позволявам (да) (с ger)
I cannot KEEP from laughing не мога да не се смея
II. 1. (пари за/цена на) прехрана/фураж, храна и квартира, издръжка
to earn one's KEEP издържам се сам, печеля/изкарвам си прехраната
he isn't worth his KEEP изяжда повече, отколкото изработва
2. ист. централна куда на крепост
for KEEPs завинаги, за постоянно, най-сериозно
* * *
{ki:p} v (kept {kept}) 1. държа; 2. държа. задържам; to keep s.o.(2) {ki:p} n 1. (пари за/цена на) прехрана/фураж; храна и кварти
* * *
съхранявам; спазвам; съблюдавам; трая; пазя; продължавам; задържам; държа; запазвам; контрабукса; контрагайка;
* * *
1. 1 водя (дневник, сметки) 2. 1 запазвам се, не се развалям, трая 3. 1 продължавам, карам (в дадена посока) 4. 1 продължавам/не преставам (да) (с ger) 5. 1 разг. ост. живея, квартирувам 6. 1 стоя (си), не излизам 7. badly kept road лошо поддържан път 8. butter won't keep in this weather маслото се разваля/не трае в такова време 9. don't keep asking questions стига си питал, престани да задаваш въпроси 10. don't let me keep you не искам да ви задържам/бавя 11. for keeps завинаги, за постоянно, най-сериозно 12. god keep you! бог да те пази 13. he isn't worth his keep изяжда повече, отколкото изработва 14. how are you keeping? как сте? to keep well/in good health добре/здрав съм 15. i cannot keep from laughing не мога да не се смея 16. i. държа 17. ii. (пари за/цена на) прехрана/фураж, храна и квартира, издръжка 18. keep after продължавам дагоня/преследвам, следя зорко, не оставям на мира 19. keep ahead (of) запазвам преднината си (пред) 20. keep at не прекъсвам (работа), не оставям (някого) да напусне/прекъсне 21. keep away отстранявам, гоня, пъдя, държа настрана 22. keep back задържам, спирам (армия и пр.), въздържам, удържам (сълзи и пр.), забавям (реколта и пр.), задържам, удържам (сума), стоя назад/настрана, скривам, прикривам 23. keep down държа в подчинение, потискам (народ и пр.), спирам (въстание), въздържам, удържам (въздишка, чувство и пр.), не позволявам да се увеличават/растат/размножават (цени, паразити и пр.), не вдигам (глава), не повишавам (глас) 24. keep from въздържам (се) да не (с ger) 25. kept woman любовница, държанка, метреса 26. that news will keep тази новина може да се съобщи и по-късно 27. the thought kept recurring тази мисъл постоянно му/ и пр. се натрапваше, тази мисъл не го/я и пр. напущаше 28. the weather keeps fine времето продължава да бъде/се задържа хубаво 29. to earn one's keep издържам се сам, печеля/изкарвам си прехраната 30. to keep (to) one's bed/one's room/the house пазя леглото/стаята, не излизам 31. to keep a secret пазя тайна 32. to keep awake стоя буден, не заспивам 33. to keep indoors/at home не излизам, стоя си в къщи 34. to keep note of something вземам си бележка за нещо 35. to keep one step ahead of запазвам малка преднина пред 36. to keep one's eyes down гледам надолу, не вдигам очи, задържам (храна, лекарство), стоя наведен 37. to keep one's eyes fixed on не отделям/откъсвам очи/поглед от 38. to keep oneself warm стоя на топло, обличам се топло 39. to keep oneself сам се издържам 40. to keep quiet/silent/still мълча 41. to keep someone at work не оставям някого без работа 42. to keep someone awake държа някого буден, не оставям някого да заспи 43. to keep someone busy намирам някому работа, не оставям някого без работа 44. to keep someone waiting карам някого да чака 45. to keep something (back) from someone не казвам нещо на/пазя нещо в тайна от някого 46. to keep something quiet/secret пазя нещо в тайна 47. to keep working продължавам/не преставам да работя 48. we don't keep it не продаваме такова нещо 49. we were kept at it all day цял ден не ни оставиха да си отдъхнем, постоянно безпокоя, не оставям на мира, врънкам 50. възспирам, не позволявам (да) (с ger) 51. държа, имам (магазин, слуги, наематели, кола, животни и пр.), гледам, отглеждам (животни), ръководя (училище и пр.) 52. държа, пазя, поддържам, задържам, запазвам, съхранявам 53. държа. задържам 54. ист. централна куда на крепост 55. крия (from), задържам, попречвам (на някого) да дойде 56. пазя, грижа се за, закрилям, защищавам 57. поддържам, издържам, храня, изхранвам 58. празнувам, пазя, тача (празник) 59. продавам (стоки) 60. спазвам, съблюдавам (закон, договор и пр.), оставам верен/устоявам на (обещание и пр.) 61. стоя настрана (from), не се доближавам, не идвам 62. съм, поддържам се, оставам, продължавам да бъда (в известно състояние)
* * *
keep [ki:p] I. v (kept [kept]) 1. държа; 2. държа, задържам; I kept him waiting накара го да го чака; what kept you? какво те задържа? 3. държа; пазя; поддържам; задържам; скътвам, запазвам, съхранявам; кътам; \keep o.'s counsel държа си езика, трая си; to \keep s.o. busy намирам някому работа, не оставям някого без работа; занимавам го; to \keep hold of не изпускам; to \keep in mind помня, имам предвид; to \keep watch стоя на пост; to \keep tabs on гледам, пазя, следя; to \keep s.th. to o.s. задържам нещо за себе си; не споделям (впечатление, мнение); to \keep (o.s.) to o.s. не излизам, не ходя между хората, живея самотно; необщителен (саможив) съм; to \keep s.th. from s.o. не казвам нещо някому, пазя нещо в тайна от някого; to \keep o.'s bed (room, the house) пазя леглото (стаята), не излизам; to \keep o.'s looks запазвам хубостта си; to \keep o.'s head cool запазвам самообладание; to \keep o.'s temper не се ядосвам, запазвам спокойствие; to \keep s.o. dangling държа някого в напрежение; to keep s.o. guessing държа някого в неизвестност; 4. поддържам, издържам, храня, изхранвам; to \keep s.o. (a machine) going поддържам (подпомагам) някого материално, поддържам машина в ход; a kept woman любовница, метреса; 5. държа, имам (магазин, кола, животни и пр.); гледам, отглеждам (животни); to \keep bees гледам пчели; водя, ръководя (училище и пр.); продавам, харча (стоки); to \keep house водя домакинство; to \keep open house гостоприемен съм, живея на широка нога; this shop doesn't \keep what I want в този магазин не се продава това, което търся; 6. закрилям; пазя, защищавам; God \keep you! Бог да те пази! to \keep (the) goal сп. вратар съм; 7. спазвам, съблюдавам (закон, договор и под.); оставам верен на, устоявам на; to \keep a promise изпълнявам обещание; 8. празнувам; пазя, тача, почитам (празник); to \keep Christmas празнувам Коледа; to \keep Lent спазвам Великия пост; to \keep faith with оставам верен на; 9. водя (дневник, сметки); 10. съм, поддържам се, оставам, продължавам да бъда (в известно състояние); запазвам се, не се развалям; трая; to \keep well (in good health) добре съм, оставам (съм) здрав; the weather \keeps fine времето все още е хубаво (си остава хубаво); this wine doesn't \keep това вино не е трайно; to \keep awake стоя буден, не заспивам; to \keep afloat свързвам двата края, нямам дългове; to \keep alive поддържам (огън, интерес и пр.); to \keep dark крия се, укривам се, пазя в тайна; to \keep shady стоя в сянка, не бия на очи; 11. разг. живея, квартирувам; where does he \keep? къде живее той? 12. продължавам, не преставам (да с ger); to \keep walking не спирам (продължавам) да вървя; \keep going! продължавай! не се отказвай! if you \keep this road you will arrive at the village ако продължите по този път, ще стигнете до селото; \keep it up! продължавай! II. n 1. (пари за, цена на) прехрана, фураж; храна и квартира; издръжка; to earn o.'s \keep избивам си парите (за закупена скъпа вещ), струвам си парите; 2. тех. контрабукса; контрагайка; 3. ист. централна кула на крепост; 4. мин. клинчета на шахтна клетка; for \keeps завинаги, за постоянно, окончателно, безвъзвратно; this is not a joke; it's for \keeps това не е шега, сериозно е; it ts yours for \keeps можеш да го задържиш; харизвам ти го; to play for \keeps 1) сп. само се защищавам, не падам (при игра на крикет); 2) sl готов съм на убийство, мога да очистя (ликвидирам) някого.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Keep — (k[=e]p), v. t. [imp. & p. p. {Kept} (k[e^]pt); p. pr. & vb. n. {Keeping}.] [OE. k[=e]pen, AS. c[=e]pan to keep, regard, desire, await, take, betake; cf. AS. copenere lover, OE. copnien to desire.] 1. To care; to desire. [Obs.] [1913 Webster] I… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • keep — [kiːp] verb kept PTandPP [kept] 1. [transitive] to store something that will be useful: • The Credit Reference Agency keeps files on individuals debt records. • You should keep a supply of forms. 2 …   Financial and business terms

 • Keep — Keep, v. i. 1. To remain in any position or state; to continue; to abide; to stay; as, to keep at a distance; to keep aloft; to keep near; to keep in the house; to keep before or behind; to keep in favor; to keep out of company, or out reach.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • keep — vb 1 Keep, observe, celebrate, solemnize, commemorate are comparable when they mean to pay proper attention or honor to something prescribed, obligatory, or demanded (as by one s nationality, religion, or rank), but they vary widely in their… …   New Dictionary of Synonyms

 • keep — [kēp] vt. kept, keeping [ME kepen < OE cœpan, to behold, watch out for, lay hold of, akin to MLowG kapen, ON kopa, to stare at < ? IE base * ĝab , to look at or for] 1. to observe or pay regard to; specif., a) to observe with due or… …   English World dictionary

 • keep — ► VERB (past and past part. kept) 1) have or retain possession of. 2) retain or reserve for use in the future. 3) put or store in a regular place. 4) (of a perishable commodity) remain in good condition. 5) continue in a specified condition,… …   English terms dictionary

 • Keep — Keep, n. 1. The act or office of keeping; custody; guard; care; heed; charge. Chaucer. [1913 Webster] Pan, thou god of shepherds all, Which of our tender lambkins takest keep. Spenser. [1913 Webster] 2. The state of being kept; hence, the… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • keep — keep; green·keep·er; house·keep; house·keep·er; keep·able; keep·er·ing; keep·er·ship; keep·sake; store·keep; keep·er; …   English syllables

 • Keep — 〈f. 20; Seemannsspr.〉 Kerbe, Rille * * * Keep, die; , en [aus dem Niederd. < mniederd. kēp, wohl verw. mit ↑ kappen] (Seemannsspr.): Rille, Kerbe (in einer Boje, einem Block, Mast o. Ä.), die einem darumgelegten Tau Halt gibt. * * * I Keep   …   Universal-Lexikon

 • keep — I (continue) verb be constant, be steadfast, carry forward, carry on, endure, extend, forge ahead, go on, keep going, last, lengthen, live on, maintain, move ahead, never cease, perpetuate, perseverare, persevere, persist, press onward, progress …   Law dictionary

 • keep — The construction keep + object + from + ing verb is idiomatic in current English: • His hands held flat over his ears as if to keep his whole head from flying apart Martin Amis, 1978. The intransitive use of keep + from + ing verb is recorded in… …   Modern English usage

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”